– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(Συνάντηση πρώτου εξαμήνου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ημερομηνία: 01 Δεκέμβριος 2021 (Διαδικτυακή συνάντηση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί τους Δικαιούχους της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό» και ακρωνύμιο SocioCoast, που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» στην 2η εξαμηνιαία συνάντηση εταίρων που θα διεξαχθεί στις 01 Δεκέμβριος 2021 διαδικτυακά.

Για σκοπούς πρόσβασης στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με χρήση του λογισμικού Zoom, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω υπερσύνδεσμος:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9880380897?pwd=TUY4SDB5Rkw0Y3JDV3F4ZE5EK3hSUT09

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της συνάντησης.

Πρόγραμμα Συνάντησης

01/12/2021 (10:00-14:10)

Back to top