– Πακέτα εργασίας

Το έργο έχει διαχωριστεί σε πακέτα εργασίας (ΠΕ) που συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου. Στόχος των ΠΕ στο σύνολό τους είναι:

  1. να καθορίσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των δράσεων και των εργαλείων,
  2. να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. βιοποικιλότητας) και να δώσουν εργαλεία συλλογής,
  3. να κατασκευάσουν την πλατφόρμα και τις εφαρμογές που ορίζονται ως εκροές του έργου,
  4. να εφαρμόσουν πιλοτικά τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες περιοχές,
  5. να διασφαλίσουν την απαραίτητη ενημέρωση για το κοινό και την ευαισθητοποίησή του, αλλά και παρότρυνση στη χρήση των ΤΠΕ εφαρμογών του έργου, και
  6. να διασφαλίσουν την ομαλή εκτέλεση των δράσεων του έργου και την κατάλληλη αλληλεπίδραση των δικαιούχων.

Πιο συγκέκριμένα τα Πακέτα Εργασίας είναι:

  • Το ΠΕ 1 σχετίζεται με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου.
  • Tο ΠΕ 2 αφορά τη δημοσιότητα και πληροφόρηση και υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής του έργου.
  • Η ανάπτυξη των ΤΠΕ εφαρμογών εντάσσεται στα ΠΕ 3 και 4 περιλαμβάνοντας και τη διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους χρήστες για την εξακρίβωση των αναγκών και για την προσαρμογή των απαιτήσεων και την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσω μιας ευέλικτης διαδικασίας ανάπτυξης. Tο ΠΕ 3 σχετίζεται με την πλατφόρμα γνώσης, πάνω στην οποία θα βασιστούν οι υπόλοιπες εφαρμογές. Η πλατφόρμα θα λάβει υπόψη ανάγκες για την εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων, την εξακρίβωση της εγκυρότητάς τους και τη διαδικασία χειρισμού και ανάλυσής τους, παρέχοντας μια οθόνη χειρισμού (dashboard) με βασικές αναφορές κα δυνατότητες επέκτασης.
  • Το ΠΕ5 αφορά την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί στα προηγούμενα στάδια.

Back to top