– Δικαιούχοι

Δικαιούχοι

Με περίπου 7,000 φοιτητές, 113 εργαστήρια και 830 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα νέο πανεπιστήμιο που επεκτείνεται (ιδρύθηκε το 1989). Έχει 7 Σχολές, 22 Τμήματα και 16 ερευνητικές μονάδες/κέντρα, καλύπτονας ένα μεγάλο εύρος επιστημών ζωής, κοινωνικών επιστημών, θετικών και επιστημών μηχανικής. Εργοδοτεί περίπου 750 νέους επιστήμονες με χρήση εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Το 2020, η χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές έφτασε τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει τώρα σε 348 έργα (Horizon 2020, Erasmus+, Justice, Life, Cost Action, Interreg).

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα πέντε τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου και αποτελείται από 21 μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού.

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (Software Engineering & Internet Technologies Lab - SEIT) του Τμήματος Πληροφορικής επικεντρώνεται στην υλοποίηση τεχνολογικών πλαισίων για την ενίσχυση της μάθησης, καθώς και πλατφόρμων και εργαλείων για έξυπνες υπηρεσίες συγκειμένου (context). Καλύπτει διάφορες ερευνητικές περιοχές, με έμφαση στην τεχνολογία λογισμικού, πλατφόρμες μεσισμικού, εφαρμογές μάθησης και προστασία ιδιωτικότητας.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Aποτελείται από 8 Ερευνητικά Ινστιτούτα και οι ερευνητικές και τεχνολογικές του κατευθύνσεις καλύπτουν σημαντικούς τομείς επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα οχτώ ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Έρευνας (ΙΤΕ), διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέροντας τεχνογνωσία σε ένα μεγάλο πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χορήγηση υποτροφιών και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική του αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνολογιών που αναπτύσσει στην βιομηχανία και ευρύτερα στην κοινωνία.

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων ιδρύθηκε το 1986, έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο εστίασης στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται κυρίως στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και της συλλογιστικής, των συστημάτων βάσεων δεδομένων, των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, και της εννοιολογικής μοντελοποίησης. Η μεγάλη ερευνητική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι να πετύχει τη μετάβαση από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης ροής, στα σημασιολογικά πλούσια, μεγάλης κλίμακας, προσαρμοστικά πληροφοριακά συστήματα. Τέτοια συστήματα θα χαρακτηρίζονται από ευρεία σημασιολογική διαλειτουργικότητα, μαζική κατανομή, ή /και ένα υψηλό επίπεδο αυτονομίας και αυτό-προσαρμογής.

Εκτός από τη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας στους προαναφερόμενους τομείς, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων επιτελεί εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία σε διάφορες περιοχές εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής πληροφορικής, της βιοϊατρικής πληροφορικής, της ηλεκτρονικής μάθησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Η εργασία σε αυτές τις περιοχές έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την πτυχή της κατανόησης της αντίστοιχης περιοχής και της διαμόρφωσης της μέσω μιας κατάλληλης μοντελοποίησης.

Συνολικά, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων στοχεύει να παράγει τεχνολογίες υποδομής για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας και μιας οικονομίας της γνώσης.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ιδρύθηκε το 1951, είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Foundation for Environmental Education (FEE), έναν παγκόσμιο εκπαιδευτικό οργανισμό, και υλοποιεί τα πέντε διεθνή Προγράμματά του στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιώσιμης διαχείρισης («Οικολογικά Σχολεία», «Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», «Μαθαίνω για τα δάση», «Γαλάζια Σημαία» και «Green Key»). Σήμερα, η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς: Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις, Διατήρηση της Φύσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφόρος Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα, Ευαισθητοποίηση του κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.eepf.gr

Η CYMEPA ιδρύθηκε την 27ην Αυγούστου 1992 με πρωτοβουλία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας της Κύπρου με την υποστήριξη του εμποροβιομηχανικού κόσμου. Η CYMEPA αποτελεί ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που είναι αυτόνομο και μη κερδοσκοπικό. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εισφορές των μελών της.

Ο κύριος στόχος της CYMEPA είναι η ενθάρρυνση των εφοπλιστών και ναυτικών της Κύπρου στην αποτελεσματική πρόληψη της ρύπανσης των θαλασσών. Η ΄Ενωση επίσης συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των ναυτικών και ναυτιλιακών στελεχών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος με επιμορφωτικά σεμινάρια και την αποστολή διαφωτιστικού υλικού στα πλοία και στις ναυτιλιακές εταιρείες. ΄Αλλος τομέας δραστηριοτήτων είναι η συμπαράσταση και υποστήριξη προς την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου στην επικύρωση και εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ΄Ενωση συμμετέχει στην Κυπριακή αποστολή στις Συνεδρίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα της ΄Ενωσης είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.

Μία άλλη δραστηριότητα της ΄Ενωσης είναι η εκπροσώπηση της Κύπρου στο ΄Ιδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) και η ταυτόχρονη αντιπροσώπηση του Ιδρύματος FEE στη Κύπρο. Το ίδρυμα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των ακόλουθων προγραμμάτων:

  • «Γαλάζια Σημαία» ενός σήματος ποιότητας για καθαρές, ασφαλείς παραλίες και μαρίνες με ορθή διαχείριση και δραστηριότητες περιβαλλοντικής πληροφόρησης και εκπαίδευσης.
  • «Οικολογικά Σχολεία» ένα διεθνές Πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων και τους προσφέρει μια νέα εμπειρία, ένα καινούργιο τρόπο μάθησης και τη δυνατότητα επικοινωνίας με μαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
  • «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον». Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον ερευνούν δημοσιογραφικά ένα τοπικό θέμα αειφορίας.
  • «Μαθαίνω για τα Δάση» Ένα διεθνές Πρόγραμμα Ανάπτυξης δασικής συνείδησης σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων.
  • «Πράσινο Κλειδί» ενός διεθνές σήμα ποιότητας για Ξενοδοχεία και εστιατόρια με αειφόρο διαχείριση και δραστηριότητες περιβαλλοντικής πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ) είναι τα δύο από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο είναι ένας δημόσιος φορέας για την θαλάσσια έρευνα στην Ελλάδα. Το ΙΘΑΒΒΥΚ πραγματοποιεί έρευνα στα αντικείμενα της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης των οικοσυστημάτων και της παράκτιας ζώνης, της προστασίας και της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της γενωμικής, της πληθυσμιακής γενετικής και των υδατοκαλλιεργειών. Το ΙΘΑΒΒΥΚ έχει μια δραστήρια ομάδα επιστημονικής κατάδυσης ικανής να χειρίζεται εξειδικευμένο καταδυτικό και φωτογραφικό εξοπλισμό. Το ΙΘΑΒΒΥΚ διαχειρίζεται την εθνική υποδομή LifeWatchGreece (ERIC RI), η οποία φιλοξενεί διαδικτυακές πλατφόρμες που εξυπηρετούν την αποθήκευση και διάθεση δεδομένων για την Μεσόγειο (MedOBIS), και επίσης διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες, εικονικά εργαστήρια (vLabs) και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα που προσφέρονται για ελεύθερη χρήση. Η εκπαιδευτική ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ διοργανώνει δραστηριότητες και μαθήματα για σχολεία και έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων για την Επιστήμη των Πολιτών. Το ΙΩ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται από το 2000 το σύστημα παρακολούθησης και πρόβλεψης POSEIDON, το οποίο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο επιστημονικών υποδομών και πλατφορμών, καθώς επίσης και ένα εξειδικευμένο επιχειρησιακό κέντρο για την επεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή προβλέψεων. Το δίκτυο του POSEIDON περιλαμβάνει Σταθερούς Πολυπαραμετρικούς σταθμούς (buoys) για παράκτιες περιοχές και για τη βαθιά θάλασσα, FerryBox, Gliders, πλατφόρμες Βαθιάς Θάλασσας και διάφορα R/Vs που καταγράφουν συνεχώς τις φυσικές, βιολογικές και χημικές παραμέτρους των Ελληνικών θαλασσών. Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται στο επιχειρησιακό κέντρο όπου ταξινομούνται και τροφοδοτούνται σε μοντέλα πρόβλεψης. Το σύστημα POSEIDON αποτελεί μια μοντέρνα και καινοτόμο ωκεανογραφική υποδομή της Ευρώπης και ένα μοναδικό σχεδιαστικό εργαλείο που συμβάλλει στην προσπάθεια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Back to top